แจ้งเบาะแส,ร้องเรียน

แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน (Complaint Form)

สำนักงานจเรตำรวจ

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น ความลับ

ชื่อ (Name):
ที่อยู่ (Address):
จังหวัด (Province):
รหัสไปรษณีย์ (Post Code):
โทรศัพท์ (Telephone):
อี-เมล์ (E-mail):
- ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อี-เมล์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ
- หากท่าน ไม่ประสงค์ จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการ เปิดเผยตัว ก็ไม่จำเป็นต้อง กรอกข้อมูล ดังกล่าว
เรื่องร้องทุกข์ (Complaint)
กรุณา ระบุข้อมูลรายละเอียด ที่ทราบ ได้แก่ ชื่อบุคคล หน่วยงาน วัน เวลา สถานที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ...ให้ชัดเจน
*หมายเหตุ การร้องเรียนสามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • ร้องเรียนโดยแจ้งชื่อ สกุล และสถานที่อยู่จริงของผู้ร้องเรียน สำนักงานจเรตำรวจจะรับพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

  • ร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์ ต้องเป็นกรณีที่มีเบาะแสที่สามารถนำไปสู่การแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ และการกระทำของผู้ถูกร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ติดต่อมา

  • * ที่ทำการ สำนักงานจเรตำรวจ อาคาร 17 ชั้น 3 - 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


Copyright? 2005 by :: สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ