สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประวัติของสำนักงานจเรตำรวจ | ประวัติพระพุทธมหามุนีศรีจเรพิทักษ์ | เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
home
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานจเรตำรวจ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานจเรตำรวจ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ

ขั้นตอนระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ

หนังสือ ตร. ที่ 0013.111/229 ลง 2 เม.ย.64 เรื่อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
ลิงค์คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจช่อง youtube
ลิงค์คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจช่อง Facebook
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปท.ตร.)

ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำนักงานจเรตำรวจ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ (4ก.พ.64)

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 4 เม.ย.65 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 46 รายการ
ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 4 มี.ค. 64 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 21 รายการ
ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 4 ส.ค.63
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลง 4 ส.ค.63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 20 ก.ค.63
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
การซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) สำนักงานจเรตำรวจ
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 16 ก.ค.63
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 27 ก.พ.63
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน. 29 รายการ
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 5 ก.ย.62
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 12 คัน
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 27 รายการ
ประกาศ สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานจเรตำรวจ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 886,000 บาท ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 823,600 บาท ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ราชการ จำนวน ๖ คัน
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน 6 คัน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมที่พักอาศัย (แฟลต) 3 ชั้น ของสำนักงานจเรตำรวจ จำนวน 2 หลัง (60ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมที่พักอาศัย (แฟลต) 3 ชั้น ของสำนักงานจเรตำรวจ จำนวน 2 หลัง (60ห้อง)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ราชการ จำนวน 10 คัน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้อเนกประสงค์ (มีขอดกี่ยว) และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศยกเลิก เปลี่ยนแปลงแผน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ร่างประกาศราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศขายทอดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(บริการทำความสะอาด)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม พร้อมระบบโสตฯ
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานจเรตำรวจ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จต. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.58 ถึงวันที่ 5 พ.ย.58
ประกาศซื้อเก้าอี้ และเอกสารประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 100 ตัว 17-21 ส.ค.58 ยื่นเอกสารเสนอราคา 27 ส.ค.58
ประกาศร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 100 ตัว
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ (4-8 พ.ค. 58)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ (2 - 9 มี.ค. 58)
ประกาศสอบราคาเช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
เรื่อง สอบราคาเช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 24 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 (9-19 ก.ย. 57)
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพ
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวฯ (9-19 ก.ย. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร ภายในที่ทำการใหม่ สำนักงานจเรตำรวจ>
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 57 ถึง 17 มิ.ย. 57 ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง>
สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายเอกสารฯ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ ประกาศ 11 เม.ย. 2557
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ ติดต่อรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1-18 เม.ย. 57 เวลา 09.00-16.30 น
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จต. อาคาร 6 ชั้น ณ วันที่ 17 มี.ค. 57
เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด จต. อาคาร 6 ชั้น สามารถมารับซองได้ที่ สำนักงานจเรตำรวจ 701/701 (กองบินตำรวจ) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 ตั้งแต่วันที่ 17-27 มี.ค. 57 เวลา 09.00-16.30 น
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2556
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AUCTION) สามารถมารับซองได้ที่ สำนักงานจเรตำรวจ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย. 2556 เวลา 09.00-16.30 น
สอบราคาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2556 เรื่องสอบราคาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2556 เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ
คำสั่ง จต. ที่ 87/2556 ลง 15 พ.ค. 2556 เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการอบรมสัมนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการของ ตร. ในยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 ก.ค.61
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 61
ฝึกกระบี่2 2561
ฝึกกระบี่2 2561
บริจาคโลหิต 2561
บริจาคโลหิต 2561
ฝึกกระบี่ 17ม.ค.2561
ฝึกกระบี่ 17ม.ค.2561
กิจกรรม 5 ส. 10 ม.ค.2561
กิจกรรม 5 ส. 10 ม.ค. 2561
100 ปี สำนักงานจเรตำรวจ
100 ปี สำนักงานจเรตำรวจ 2 มี.ค. 2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
5 ธันวา มหาราช
จตช. มอบนโยบาย 2557
จตช. มอบนโยบาย วันที่ 6 ต.ค. 2557
พิธีมอบใบประกาศ 2557
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและดาวคุณธรรม 2557
งานเกษียณ จต. 2557
รวมภาพบรรยากาศงานเกษียณ
พิธีเปิดอาคารใหม 2557
พิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ จต.
สงกรานต์ 2557
ภาพกิจกรรมสงกรานต์ จต.
E-Inspector
อบรมวันที่ 11-13 ก.พ. 2557
 
   
   


 
 
0ทุนอบรมภาษาจีน
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 11)
สกพ. แจ้งโครงการอบรม 4 เรื่อง
1.อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2558
2.อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐที่ดี รุ่นที่ 5-8
3.โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน รุ่น 9
4.อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
อบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
1.เทคนิคการจัดทำโครงการสำรวจ รุ่นที่ 3
2.เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า รุ่นที่ 9
3.การจัดทำบัญชีประชาชาติ
4.เทคนิคการจัดทำรายงาน รุ่นที่ 2
5.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่นที่ 3
6.เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 13
Power Point อาจารย์ไกร มาศพิมล วันที่ 9 ก.ย. 57
การบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยหลักโภชนาการ โดยอาจารย์ไกร มาศพิมล วันที่ 9 ก.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น.
รวม Power Point งานสัมมนาฯ วันที่ 2-3 เม.ย. 57 ณ พัทยา
รวม Power Point และเอกสารต่างๆ
ขออนุมัติปรับแบบและวิธีการตรวจราชการฯ 2557
ขออนุมัติปรับแบบและวิธีการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2557
คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556
คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้วย
จเรตำรวจก้าวสู่อาเซียน พัฒนาภาษาอังกฤษด้วย Speexx
คำสั่งสำนักงานจเรตำรวจที่ 25/2557
คำสั่ง สำนักงานจเรตำรวจ ที่ 25/2557 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

Untitled Document