สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประวัติของสำนักงานจเรตำรวจ | ประวัติพระพุทธมหามุนีศรีจเรพิทักษ์ | เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
home
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานจเรตำรวจ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานจเรตำรวจ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ

ขั้นตอนระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ

หนังสือ ตร. ที่ 0013.111/229 ลง 2 เม.ย.64 เรื่อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
ลิงค์คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจช่อง youtube
ลิงค์คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจช่อง Facebook
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปท.ตร.)

ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำนักงานจเรตำรวจ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ (4ก.พ.64)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 23 ก.ย.65 เรื่อง เผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับการประชุมทางไกล, รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 15 ก.ย.65 เรื่อง เผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 23 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 15 ก.ย.65 เรื่อง เผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด, จัางบำรุงรักษาลิฟท์ และ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 4 เม.ย.65 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 46 รายการ
ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ลง 4 มี.ค. 64 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 21 รายการ
ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 4 ส.ค.63
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลง 4 ส.ค.63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 20 ก.ค.63
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
การซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) สำนักงานจเรตำรวจ
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 16 ก.ค.63
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 27 ก.พ.63
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน. 29 รายการ
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ลง 5 ก.ย.62
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 12 คัน
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 27 รายการ
ประกาศ สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานจเรตำรวจ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 886,000 บาท ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 823,600 บาท ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ราชการ จำนวน ๖ คัน
สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน 6 คัน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมที่พักอาศัย (แฟลต) 3 ชั้น ของสำนักงานจเรตำรวจ จำนวน 2 หลัง (60ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมที่พักอาศัย (แฟลต) 3 ชั้น ของสำนักงานจเรตำรวจ จำนวน 2 หลัง (60ห้อง)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ราชการ จำนวน 10 คัน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้อเนกประสงค์ (มีขอดกี่ยว) และเก้าอี้สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศยกเลิก เปลี่ยนแปลงแผน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ร่างประกาศราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศขายทอดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(บริการทำความสะอาด)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม พร้อมระบบโสตฯ
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานจเรตำรวจ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
ประกาศเปิดซองสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จต. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.58 ถึงวันที่ 5 พ.ย.58
ประกาศซื้อเก้าอี้ และเอกสารประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 100 ตัว 17-21 ส.ค.58 ยื่นเอกสารเสนอราคา 27 ส.ค.58
ประกาศร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 100 ตัว
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ (4-8 พ.ค. 58)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 33 รายการ (2 - 9 มี.ค. 58)
ประกาศสอบราคาเช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
เรื่อง สอบราคาเช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 24 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 (9-19 ก.ย. 57)
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพ
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวฯ (9-19 ก.ย. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร ภายในที่ทำการใหม่ สำนักงานจเรตำรวจ>
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 57 ถึง 17 มิ.ย. 57 ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง>
สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายเอกสารฯ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ ประกาศ 11 เม.ย. 2557
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 30 รายการ ติดต่อรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1-18 เม.ย. 57 เวลา 09.00-16.30 น
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด จต. อาคาร 6 ชั้น ณ วันที่ 17 มี.ค. 57
เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด จต. อาคาร 6 ชั้น สามารถมารับซองได้ที่ สำนักงานจเรตำรวจ 701/701 (กองบินตำรวจ) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 ตั้งแต่วันที่ 17-27 มี.ค. 57 เวลา 09.00-16.30 น
ประกาศสำนักงานจเรตำรวจ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2556
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AUCTION) สามารถมารับซองได้ที่ สำนักงานจเรตำรวจ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย. 2556 เวลา 09.00-16.30 น
สอบราคาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2556 เรื่องสอบราคาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2556 เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ
คำสั่ง จต. ที่ 87/2556 ลง 15 พ.ค. 2556 เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการอบรมสัมนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการของ ตร. ในยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 ก.ค.61
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 61
ฝึกกระบี่2 2561
ฝึกกระบี่2 2561
บริจาคโลหิต 2561
บริจาคโลหิต 2561
ฝึกกระบี่ 17ม.ค.2561
ฝึกกระบี่ 17ม.ค.2561
กิจกรรม 5 ส. 10 ม.ค.2561
กิจกรรม 5 ส. 10 ม.ค. 2561
100 ปี สำนักงานจเรตำรวจ
100 ปี สำนักงานจเรตำรวจ 2 มี.ค. 2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
5 ธันวา มหาราช
จตช. มอบนโยบาย 2557
จตช. มอบนโยบาย วันที่ 6 ต.ค. 2557
พิธีมอบใบประกาศ 2557
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและดาวคุณธรรม 2557
งานเกษียณ จต. 2557
รวมภาพบรรยากาศงานเกษียณ
พิธีเปิดอาคารใหม 2557
พิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ จต.
สงกรานต์ 2557
ภาพกิจกรรมสงกรานต์ จต.
E-Inspector
อบรมวันที่ 11-13 ก.พ. 2557
 
   
   


 
 
0ทุนอบรมภาษาจีน
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 11)
สกพ. แจ้งโครงการอบรม 4 เรื่อง
1.อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2558
2.อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐที่ดี รุ่นที่ 5-8
3.โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน รุ่น 9
4.อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 2
อบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
1.เทคนิคการจัดทำโครงการสำรวจ รุ่นที่ 3
2.เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า รุ่นที่ 9
3.การจัดทำบัญชีประชาชาติ
4.เทคนิคการจัดทำรายงาน รุ่นที่ 2
5.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่นที่ 3
6.เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 13
Power Point อาจารย์ไกร มาศพิมล วันที่ 9 ก.ย. 57
การบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยหลักโภชนาการ โดยอาจารย์ไกร มาศพิมล วันที่ 9 ก.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น.
รวม Power Point งานสัมมนาฯ วันที่ 2-3 เม.ย. 57 ณ พัทยา
รวม Power Point และเอกสารต่างๆ
ขออนุมัติปรับแบบและวิธีการตรวจราชการฯ 2557
ขออนุมัติปรับแบบและวิธีการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2557
คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556
คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้วย
จเรตำรวจก้าวสู่อาเซียน พัฒนาภาษาอังกฤษด้วย Speexx
คำสั่งสำนักงานจเรตำรวจที่ 25/2557
คำสั่ง สำนักงานจเรตำรวจ ที่ 25/2557 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

Untitled Document