สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประวัติของสำนักงานจเรตำรวจ | แจ้งเบาะแสอบายมุข | เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

   ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
   อาคาร 17 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
   โทร. 02-205-1184 แฟกซ์ 02-251-2981

   บัตรสนเท่ห์ที่จะสืบสวนได้ กฎหมายกำหนดไว้เพียงกว้างๆ ว่า จะต้องระบุข้อเท็จจริงและหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะสืบสวนได้ (สรุป เป็นดุลพินิจ)


ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กรุณาใส่ชื่อหรือข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงได้ :
หัวข้อที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส :
รายละเอียด :