สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7
    ม.7 (1) โครงสร้างองค์กร
    ม.7 (2) อำนาจหน้าที่
    ม.7 (3) สถานที่ติดต่อ
    ม.7 (4) กฏ คำสั่ง ระเบียบ
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
    ม.9 (1) ผลการพิจารณา
    ม.9 (2) นโยบายหรือการตีความ
    ม.9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณ
    ม.9 (4) คู่มือหรือคำสั่ง
    ม.9 (5) สิ่งพิมพ์ ตาม ม.7 วรรค 2
   ม.9 (6) สัญญาสัมปทาน
   ม.9 (7) มติคณะรัฐมนตรี
   ม.9 (8) ข้อมูลข่าวสาร 
        (1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา
        (2) สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สบส. 1)
        (3) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
        (4) ความโปร่งใส
        (5) งานวิจัย