สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อนุมัติปรับแก้แบบตรวจราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านที่ 3
หนังสือนำส่งแผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุกด้าน : รายละเอียดตามผนวก ง.)
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการทั่วไป ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)(สำหรับประเมินผลสถานีตำรวจในสังกัด บช.น.,ภ.1-9 และ ศชต.)
ระเบียบทรงผมการแต่งกาย
การบริการทั่วไป สน.สภ.61 แก้ไข
แบบตรวจและแบบรายงานผลการตรวจราชการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ (เพิ่มเติม)
แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบตรวจยุทธวิธีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่ 2) วันที่ 31 มีนาคม 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่ 2) วันที่ 30 มีนาคม 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่ 2) วันที่ 29 มีนาคม 2560
แนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอเชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี
แบบตรวจยุทธวิธี พ.ศ. 2560
1.แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผนวก ก.-จ.)
2.แบบตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผนวก ฉ.)
    บช.น.
    ภ.1-9
    บช.ก.
    บช.ปส.
    บช.ส.
    สตม.
    บช.ตชด.
    สง.นรป.
    สพฐ.ตร.
    สทส.
    บช.ศ.
    รร.นรต.
    รพ.ตร.
3.แบบรายงานผลการตรวจราชการ ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผนวก ช.)
-แบบสำรวจความคิดเห็น (5 ด้าน)
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
การรายงานสถิติข้อมูลข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนว่าฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ตามมติ อ.ก.ตร.จริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 11/2558
1.ขออนุมัติใช้แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผนวก ก.-จ.)
3.แบบตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผนวก ฉ.)
    บช.น.
    ภ.1-9
    บช.ก.
    บช.ปส.
    บช.ส.
    สตม.
    บช.ตชด.
    สง.นรป.
    สพฐ.ตร.
    สทส.
    บช.ศ.
    รร.นรต.
    รพ.ตร.
    แบบตรวจราชการตามนโยบายของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.แบบรายงานผลการตรวจราชการ ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผนวก ช.)
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
แบบตรวจการฝึกยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คำสั่ง ตร. ที่ 276/2558 ลง 18 พฤษภาคม 2558 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 1 ด้านการบริการทั่วไป
คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 2 ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 3 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 4 ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ
คู่มือการคัดแยกเหยื่อ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
คู่มือการจัดทำและใช้ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจ(ศชส.สน.สภ.)
สรุปผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปผลการตรวจราชการในรอบเดือน เม.ย. - มิ.ย.57
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 การรับส่งในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2557
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ จต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
แบบรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
หลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Inspector โดยแบ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกเป็น 6 ส่วน
รวมเอกสารสัมมนาฯ วันที่ 2-3 เม.ย. 57 ณ พัทยา
โครงการฝึกอบรม E-Inspector System (11-13 ก.พ. 2557)
แบบการรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
ดาวนโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คู่มือพิธีการที่ตำรวจควรรู้
วิธีผูกพู่กระบี่