แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ดาวน์โหลดทุกไฟล์ .zip )
   =>ขออนุมัติแผนการตรวจราชการ ปี 65
   =>ผนวก ก.-ค. ปี 65
   =>แบบรายงานคะแนนการตรวจราชการ
   =>ระเบียบการตรวจราชการ ปี 65
   =>เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 1
   =>เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 2
   =>เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 3
   =>เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 4
   =>เอกสารประกอบการตรวจด้านที่ 5
   =>เอกสารประกอบการตรวจด้านนโยบาย ตร.
 
    =>ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป ปี 65
          *** 1.1 ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป (สน.สภ.) ***แก้ไข2***
          *** 1.2 ด้านที่ 1 สพฐ.ตร. เฉพาะ ทว. , ศพฐ.1-10 และ พฐ.จว.
          *** 1.3 ด้านที่ 1 สตม. บก.ตม.1., ด่าน ตม., ตม.จว., ตม.ทอ. และ บก.สส.สตม. ***แก้ไข2***
          *** 1.4 ด้านที่ 1 บช.ส. ***แก้ไข***
          *** 1.5 ด้านที่ 1 บก.ในสังกัด บช.ก. ***แก้ไข***
          *** 1.6 ด้านที่ 1 บก.จร. ***แก้ไข***
          *** 1.7 ด้านที่ 1 รพ.ตร. และหน่วยงานในสังกัด รพ.ตร. ***แก้ไข***
          *** 1.8 ด้านที่ 1 บก.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.) ***แก้ไข***
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชุาชน ปี 65
    =>ด้านที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ปี 65
          *** 2.1 ด้าน 2 สน./สภ. ***แก้ไข***
          *** 2.2 ด้าน 2 ในสังกัด สตม. (บก.สส.สตม. และ บก.ตม.3,4,5,6) ***แก้ไข***
          *** 2.3 ด้าน 2 บก. ในสังกัด บช.ก. ***แก้ไข***
          *** 2.4 ด้าน 2 บก.จร. ***แก้ไข***
          *** 2.5 ด้าน 2 บก.ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส.1-4) ***แก้ไข***
          *** 2.6 ด้าน 2 ในสังกัด รฟ. (เฉพาะ ส.รฟ.นพวงค์ มักกะสัน ธนบุรี) ***แก้ไข***
          *** 2.7 ด้าน 2 บก.ในสังกัด บช.สอท.. ***แก้ไข***
    =>ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ ปี 65
          *** 3.1 ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัย 65 สน.สภ ***แก้ไข4***
          *** 3.2 ด้านที่ 3 บก.สส. ในสังกัด บช.น. และ ภ.1-9
          *** 3.3 ด้านที่ 3 กก.สายตรวจ ในสังกัด สปพ.บช.น.
          *** 3.4 ด้านที่ 3 บก.ในสังกัด สตม.
          *** 3.5 ด้านที่ 3 บก.ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส.1-4 และ บก.สกส.)
          *** 3.6 ด้านที่ 3 บก.ในสังกัด บช.ก.
          *** 3.7 ด้านที่ 3 บช.ทท.(เฉพาะ ส.ทท.) ***แก้ไข1***
    =>ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร ปี 65
          *** 4.1 ด้านที่ 4 สน.สภ. ***แก้ไข2***
          *** 4.2 ด้านที่ 4 บก.จร. 4 ***แก้ไข***
    =>ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 65
          *** 5.1 ด้านที่ 5 การบริหาร สน./สภ. และ บก.น./ภ.จว. ***แก้ไข2***
          *** 5.2 ด้านที่ 5 การบริหาร บช. หรือเทียบเท่า
          *** 5.3 ด้านที่ 5 การบริหาร ส.ทล., ส.รฟ., ส.ทท., ส.รน., ศพฐ.
          *** 5.4 ด้านที่ 5 การบริหาร กก.ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 1-4 ***แก้ไข1***
 
   =>แบบตรวจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที ปี 65
   =>แบบตรวจการบริการคนเข้าเมือง ปี 65
   =>แบบตรวจนโยบาย ตร. ปี 65
 

===================

 

แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ดาวน์โหลดทุกไฟล์ .zip) (4 ก.พ.64)

   =>ขออนุมัติแผนการตรวจราชการ ปีพ.ศ.2564

    =>ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป
          *** 1.1 ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป(สน.สภ.) พ.ศ.2564 (แก้ไขป้ายภาษาอังกฤษ)
          *** 1.2 ด้านที่ 1 สพฐ.ตร. ปี64
          *** 1.3 ด้านที่ 1 สตม. ปี64
          *** 1.4 ด้านที่ 1 บช.ส. ปี64
          *** 1.5 ด้านที่ 1 บก.บช.ก. ปี64
          *** 1.6 ด้านที่ 1 บก.จร. ปี64
          *** 1.7 ด้านที่ 1 รพ.ตร. ปี64
          *** 1.8 ด้านที่ 1 บก.ทท. ปี64
    =>ด้านที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
          *** 2.1 ด้าน 2 การอำนวยความ สน.สภ. 64
          *** 2.2 ด้าน 2 การอำนวยความ 64 สตม
          *** 2.3 ด้าน 2 การอำนวยความ บช.ก.ปี 64
          *** 2.4 ด้าน 2 การอำนวยความ 64 บก.จร
          *** 2.5 ด้าน 2 การอำนวยความ บช.ปส. ปี 64
          *** 2.6 ด้าน 2 การอำนวยความ 64 รฟ
          *** 2.7 ด้าน 2 การอำนวยความ 64 กลุ่มงานสอบสวน ***แก้ไข***
    =>ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ
          *** 3.1 ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัย 64 สน.สภ
          *** 3.2 ด้านที่ 3 บก.สส. ปี 64
          *** 3.3 ด้านที่ 3 สปพ ปี 64
          *** 3.4 ด้านที่ 3 สตม.64
          *** 3.5 ด้านที่ 3 บช.ปส. 64
          *** 3.6 ด้านที่ 3 บช.ก.64
          *** 3.7 ด้านที่ 3 บช.ทท.(เฉพาะ ส.ทท.)ปี64
    =>ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร
          *** 4.1 ด้านที่ 4 สน.สภ. ปี 64
          *** 4.2 ด้านที่ 4 บก.จร. ปี 64
    =>ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
          *** 5.1 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 สน.สภ
          *** 5.2 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 หน่วย บช.หรือเทียบเท่า
          *** 5.3 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 รพ.ตร
          *** 5.4 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 บช.ปส
          *** 5.5 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 สตม
          *** 5.6 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 หน่วยงานต่างๆ(ตชด.)
          *** 5.7 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 ส.ทล. ส.รฟ. ส.รน. ตม.จว. ด่าน ตม. ศพฐ1-10
          *** 5.8 ด้านที่ 5 การบริหาร 64 บช.ทท
   =>แบบตรวจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที
   =>แบบตรวจแนวทางยกระดับสถานีตำรวจ พ.ศ.2564
   =>แบบตรวจการบริการคนเข้าเมือง พ.ศ.2564
   =>แบบตรวจนโยบาย ตร.พ.ศ.2564
   =>หนังสือสั่งการตามนโยบาย ตร.
          *** 1.หนังสือ สยศ.ตร. ที่ 0007.34/4792 ลง 1 พ.ย.55 เรื่อง ขออนุมัติหลักการให้ จต. และ วจ. ติดตามปรเมินผลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนประองค์)
          *** 2.คำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 15 ก.ค.56 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
          *** 3.หนังสือ ตร.ที่ 0034/159 ลง 21 มี.ค. 58 เรื่อง กำชับการฝึกและการปฏิบัติตาม "คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2556
          *** 4.หนังสือ กม.กมค. ที่ 0011.16/1073 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง กำชับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
          *** 5.หนังสือ ตร. ที่ 0033.2(10)/2682 ลง 26 ก.ค. 59 เรื่อง การตรวจสอบการรับชมช่องรายการสถานีโทรศัพท์ดาวเทียม ตร. (Police TV)
          *** 6.วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.13/452 ลง 5 ก.พ.61 สุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
          *** 7.วิทยุ ตร. ที่ 0007/174 ลง 18 เม.ย.62 สุ่มตรวจตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเืมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ลง 30 เม.ย.61
          *** 8.หนังสือ สยส.ตร. ที่ 0007.34/2785 ลง 26 ก.ค.61 ส่งรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ PTM ของทุก บช./ภ. ประจำปี
          *** 9.วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/303 ลง 31 ก.ค.61 ให้สุ่มตรวจสอบการใช้รถราชการ
          *** 11,12 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 001(จตช)/839 ลง 7 ธ.ค.61 สุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสถานีตำรวจ
          *** 16. หนังสือ ตร. ที่ 0009.332/ว 90 ลง 4 ธ.ค.58 เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.
          *** 17. วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/90 ลง 5 มิ.ย.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 

========<แผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>===========

ขั้นตอนการเข้าใช้งานรายงาน CI (Crimes Intelligence)
หนังสือปะหน้าอนุมัติใช้แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อนุมัติใช้แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     =>ผนวก ง.บัญชีรายชื่อหน่วยรับการตรวจราชการ
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     =>ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป (สน./สภ.)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (กฎกระทรวง 48)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (กฎกระทรวง 55)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (การขอ Domain สร้าง website สทส.)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (ตัวอย่างรายการในสมุดคุมงาน onestop)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านบริการทั่วไป)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (ป้ายบริการ 2 ภาษา)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (ระเบียบสารบรรณ)ยศไทย-อังกฤษ)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (วิธีการปักหมุดบน google map)
     =>ด้านที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา (สน./สภ.)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 2 (กำชับการอำนวจความยุติธรรมทางอาญา)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 2 (กำชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 2 (แบบตรวจและแบบรายงานผลการตรวจ การปฏิบัติของพนักงานสอบสวน)
     =>ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สน./สภ.) V3- แก้ไข
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 3 (แบบตรวจการฝึกยุทธวิธี)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 3 (แบบฟอร์มตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันฯ แบบ ป. สส. อ. )
     =>ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร (สน./สภ.)
     =>ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สน./สภ.)
     =>การตรวจตามนโยบายของ ตร. และข้อสั่งการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2563
     =>แบบตรวจการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563
     =>แบบตรวจการบริการคนเข้าเมือง สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     =>แบบตรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย (จชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
================<หน่วยงานที่นอกเหนือจาก สน./สภ.>====================
     =>ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป
          *** บก.จร.(เฉพาะ กก.๑(สายตรวจ)/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2/
          *** งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ) และ ภ.จว. เชียงใหม่ (เฉพาะกลุ่มงานจราจร)
          *** บช.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
          *** บก. ในสังกัด บช.ก. ประกอบด้วย บก.อก./ป./ปทส./ปคม./ปอศ./ปปป./ปคบ./ปอท. และ
          *** สถานีตารวจในสังกัด ทล. รฟ. รน.
          *** บช.ส. (ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล และฝ่ายกฎหมายและวินัย (เฉพาะงานขอถือสัญชาติไทยตามสามี
          *** งานสละสัญชาติไทย งานแปลงสัญชาติเป็นไทย)
          *** รพ.ตร. และหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด รพ.ตร. (เฉพาะ บก.อก. และ นต.)
          *** หน่วยงานใน สตม. บก.ตม.๑ / ด่าน ตม. / ตม.จว. / ตม.ทอ. และ บก.สส.สตม.
          *** บก. ในสังกัด สพฐ.ตร. (เฉพาะ ทว. และศพฐ. ๑ - ๑๐) และระดับ พฐ.จว.
     =>ด้านที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
          *** กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 - 9, บก.สส.บช.น., ภ.1 - 9 และกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 - 9-(แก้ไข)
          *** บก.จร. (เฉพาะ กก.๑(สายตรวจ)/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน๒/
          *** งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ) และ ส.ทล. (เฉพาะ ส.ทล.ในสังกัด กก.๘ ทล.)
          *** บก.ในสังกัด บช.ก.
          *** บก. ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส. ๑ – ๔)
          *** สถานีตำรวจในสังกัด รฟ. (เฉพาะ ส.รฟ. นพวงศ์/มักกะสัน/ธนบุรี)
          *** บก. ในสังกัด สตม. (เฉพาะ บก.สส.สตม.)
     =>ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          *** บก.ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส.1 - 4 และ บก.สกส.)
          *** บก.สส. ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 - 9
          *** บก.ในสังกัด บช.ก. (เฉพาะ ป./ปทส./ปคม./ปอศ./ปปป./ปคบ./ปอท.) และระดับสถานีตารวจในสังกัด บช.ก.
          *** (เฉพาะ ส.รฟ./ส.รน.)
          *** บช.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
          *** บก.ในสังกัด สตม. (เฉพาะ บก.ตม.1 และ ตม.ทอ./ตม.จว./ด่าน ตม./บก.สส.สตม.)
          *** กก.สายตรวจ ในสังกัด สปพ.บช.น.
     =>ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร
          *** บก.จร.(เฉพาะ กก.1(สายตรวจ)/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2/
          *** งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ)/ภ.จว. เชียงใหม่(เฉพาะกลุ่มงานจราจร)/ ส.ทล./ส.รฟ.
          *** (เฉพาะ นพวงศ์/มักกะสัน/ธนบุรี)
     =>ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
          *** กก. ในสังกัด บก.ตชด. ภาค 1 - 4 (เฉพาะ กก.ตชด. ที่ 11 – 14 / กก.ตชด. ที่ 21 – 24 / กก.ตชด. ที่ 31 – 34 /
          *** กก.ตชด. ที่ 41 – 44)
          *** บช.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
          *** บช. หรือเทียบเท่า /บก. หรือเทียบเท่า (ยกเว้น รพ.ตร., สตม. และ บช.ปส.)
          *** บช.ปส. และหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด บช.ปส.
          *** รพ.ตร. และหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด รพ.ตร.
          *** สตม. และหน่วยงาน ระดับ บก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด สตม.
          *** หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ส.ทล. / ส.รฟ. / ส.ทท. / ส.รน. / ตม.จว. / ด่าน ตม. / ตม.ทอ. / กก. ในสังกัด ทล.
          *** (เฉพาะ กก.1 – กก.8) / กก. ในสังกัด รฟ. (เฉพาะ กก.1 – กก.5) / กก. ในสังกัด รน. (เฉพาะ กก.4 – กก.11) /
          *** พฐ.จว. ในสังกัด ศพฐ. 1 – 10)
===============================================