สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนการเข้าใช้งานรายงาน CI (Crimes Intelligence)
หนังสือปะหน้าอนุมัติใช้แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อนุมัติใช้แผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     =>ผนวก ง.บัญชีรายชื่อหน่วยรับการตรวจราชการ
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     =>ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป (สน./สภ.)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (กฎกระทรวง 48)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (กฎกระทรวง 55)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (การขอ Domain สร้าง website สทส.)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (ตัวอย่างรายการในสมุดคุมงาน onestop)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านบริการทั่วไป)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (ป้ายบริการ 2 ภาษา)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (ระเบียบสารบรรณ)ยศไทย-อังกฤษ)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 1 (วิธีการปักหมุดบน google map)
     =>ด้านที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา (สน./สภ.)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 2 (กำชับการอำนวจความยุติธรรมทางอาญา)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 2 (กำชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 2 (แบบตรวจและแบบรายงานผลการตรวจ การปฏิบัติของพนักงานสอบสวน)
     =>ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สน./สภ.) V3- แก้ไข
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 3 (แบบตรวจการฝึกยุทธวิธี)
          *** เอกสารประกอบด้านที่ 3 (แบบฟอร์มตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันฯ แบบ ป. สส. อ. )
     =>ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร (สน./สภ.)
     =>ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สน./สภ.)
     =>การตรวจตามนโยบายของ ตร. และข้อสั่งการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2563
     =>แบบตรวจการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563
     =>แบบตรวจการบริการคนเข้าเมือง สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     =>แบบตรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย (จชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
================<หน่วยงานที่นอกเหนือจาก สน./สภ.>====================
     =>ด้านที่ 1 การบริการทั่วไป
          *** บก.จร.(เฉพาะ กก.๑(สายตรวจ)/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2/
          *** งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ) และ ภ.จว. เชียงใหม่ (เฉพาะกลุ่มงานจราจร)
          *** บช.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
          *** บก. ในสังกัด บช.ก. ประกอบด้วย บก.อก./ป./ปทส./ปคม./ปอศ./ปปป./ปคบ./ปอท. และ
          *** สถานีตารวจในสังกัด ทล. รฟ. รน.
          *** บช.ส. (ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล และฝ่ายกฎหมายและวินัย (เฉพาะงานขอถือสัญชาติไทยตามสามี
          *** งานสละสัญชาติไทย งานแปลงสัญชาติเป็นไทย)
          *** รพ.ตร. และหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด รพ.ตร. (เฉพาะ บก.อก. และ นต.)
          *** หน่วยงานใน สตม. บก.ตม.๑ / ด่าน ตม. / ตม.จว. / ตม.ทอ. และ บก.สส.สตม.
          *** บก. ในสังกัด สพฐ.ตร. (เฉพาะ ทว. และศพฐ. ๑ - ๑๐) และระดับ พฐ.จว.
     =>ด้านที่ 2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
          *** กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 - 9, บก.สส.บช.น., ภ.1 - 9 และกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 - 9-(แก้ไข)
          *** บก.จร. (เฉพาะ กก.๑(สายตรวจ)/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน๒/
          *** งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ) และ ส.ทล. (เฉพาะ ส.ทล.ในสังกัด กก.๘ ทล.)
          *** บก.ในสังกัด บช.ก.
          *** บก. ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส. ๑ – ๔)
          *** สถานีตำรวจในสังกัด รฟ. (เฉพาะ ส.รฟ. นพวงศ์/มักกะสัน/ธนบุรี)
          *** บก. ในสังกัด สตม. (เฉพาะ บก.สส.สตม.)
     =>ด้านที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          *** บก.ในสังกัด บช.ปส. (เฉพาะ บก.ปส.1 - 4 และ บก.สกส.)
          *** บก.สส. ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 - 9
          *** บก.ในสังกัด บช.ก. (เฉพาะ ป./ปทส./ปคม./ปอศ./ปปป./ปคบ./ปอท.) และระดับสถานีตารวจในสังกัด บช.ก.
          *** (เฉพาะ ส.รฟ./ส.รน.)
          *** บช.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
          *** บก.ในสังกัด สตม. (เฉพาะ บก.ตม.1 และ ตม.ทอ./ตม.จว./ด่าน ตม./บก.สส.สตม.)
          *** กก.สายตรวจ ในสังกัด สปพ.บช.น.
     =>ด้านที่ 4 การควบคุมและจัดการจราจร
          *** บก.จร.(เฉพาะ กก.1(สายตรวจ)/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1/งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2/
          *** งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ)/ภ.จว. เชียงใหม่(เฉพาะกลุ่มงานจราจร)/ ส.ทล./ส.รฟ.
          *** (เฉพาะ นพวงศ์/มักกะสัน/ธนบุรี)
     =>ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
          *** กก. ในสังกัด บก.ตชด. ภาค 1 - 4 (เฉพาะ กก.ตชด. ที่ 11 – 14 / กก.ตชด. ที่ 21 – 24 / กก.ตชด. ที่ 31 – 34 /
          *** กก.ตชด. ที่ 41 – 44)
          *** บช.ทท. (เฉพาะ ส.ทท.)
          *** บช. หรือเทียบเท่า /บก. หรือเทียบเท่า (ยกเว้น รพ.ตร., สตม. และ บช.ปส.)
          *** บช.ปส. และหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด บช.ปส.
          *** รพ.ตร. และหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด รพ.ตร.
          *** สตม. และหน่วยงาน ระดับ บก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด สตม.
          *** หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ส.ทล. / ส.รฟ. / ส.ทท. / ส.รน. / ตม.จว. / ด่าน ตม. / ตม.ทอ. / กก. ในสังกัด ทล.
          *** (เฉพาะ กก.1 – กก.8) / กก. ในสังกัด รฟ. (เฉพาะ กก.1 – กก.5) / กก. ในสังกัด รน. (เฉพาะ กก.4 – กก.11) /
          *** พฐ.จว. ในสังกัด ศพฐ. 1 – 10)
===============================================