สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์
แก้ไขแนวทางปฏิบัติกรณีมีหนังสือร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย อาญา และละเมิด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566
บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการตรวจราชการ ด้านการบริการของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานฉบัยสมบูรณ์ โครงการประเมินประสิทธิภาพถสานีตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2560 ถึง พฤษภาคม 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกากรป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการกป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบภาษาอังกฤษ
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานจเรตำรวจ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2560)
ข้อมูลที่ตั้ง โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปท.ตร.)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ประจำปี 2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ พ.ศ.2558-2560
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 626/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลง มิ.ย.57
การรายงานตามแบบ ป.ป.ท.001-004 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ