สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
   
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (1 ม.ค.65 - 22 เม.ย.65)    
รายละเอียดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
การดำเนินการตามปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565    
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏัติการป้องกันและปราบปรามการทิจริตและประพฤติมิชอบ ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)    
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏัติการป้องกันและปราบปรามการทิจริตและประพฤติมิชอบ ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)    
แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ตร.    
อนุมัติหลักการและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ ตร.    
แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
สถิติเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 (1 ม.ค.-30 เม.ย.64)    
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
รายงานสรรุปผลการดำเนินงานตามแปนปฏิบัติการป้องกันและปรบาปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมสัมมนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แยกตามหน่วย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
หนังสือ จต.ที่ 0013.151/393 ลง 14 เม.ย.63 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์
แก้ไขแนวทางปฏิบัติกรณีมีหนังสือร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย อาญา และละเมิด
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566
บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการตรวจราชการ ด้านการบริการของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานฉบัยสมบูรณ์ โครงการประเมินประสิทธิภาพถสานีตำรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2560 ถึง พฤษภาคม 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกากรป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการกป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบภาษาอังกฤษ
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานจเรตำรวจ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2560)
ข้อมูลที่ตั้ง โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปท.ตร.)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ประจำปี 2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ พ.ศ.2558-2560
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 626/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลง มิ.ย.57
การรายงานตามแบบ ป.ป.ท.001-004 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ