สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบภาษาอังกฤษ
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานจเรตำรวจ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร. (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2560)
ข้อมูลที่ตั้ง โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปท.ตร.)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ประจำปี 2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ พ.ศ.2558-2560
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 626/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลง มิ.ย.57
การรายงานตามแบบ ป.ป.ท.001-004 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ