สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบังคับการอำนวยการ|กองตรวจราชการ

กองตรวจราชการ(ใหม่)
กองตรวจราชการ ๑-๑๐ ประกอบด้วย

๑) ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของกองตรวจราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของกองตรวจราชการ
๑.๒) งานประชาสัมพันธ์
๑.๓) งานดำเนินการจัดประชุม
๑.๔) งานประวัติและบัตรข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
๑.๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลื่อนยศ
๑.๖) งานการลาและดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ
๑.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียน หรือกล่าวหาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดว่ากระทำผิดจรรยาบรรณ วินัย และทางอาญา
๑.๘) งานควบคุมอัตรากำลังและงานสรรหาอัตรากำลัง

๒)-๓) ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๑-๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจราชการ การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุจริตประพฤติมิชอบ กระทำผิดวินัยโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๒.๑-๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๑-๒
๒.๒-๓.๒) ดำเนินการตรวจราชการเกี่ยวกับงานด้านการอำนวยการ การป้องกันปราบปราม การสืบสวน การสอบสวน การบริการสังคม การจราจร และการอำนวยความยุติธรรมทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒.๓-๓.๓) ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวหาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุจริตประพฤติมิชอบ กระทำผิดวินัย หรือกระทำผิดอื่นใด โดยมีหลักเกณฑ์การสืบสวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๔-๓.๔) รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจราชการ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหาแนวทางแก้ไขต่อไป
๒.๕-๓.๕) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อนึ่งสำหรับการมอบหมายพื้นที่การตรวจราชการและหน่วยรับการตรวจของกองตรวจราชการ ๑-๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม